เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จัดประชุมชี้แจงการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR)

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นประธาน การประชุมชี้แจงการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3 โดย สพฐ. ได้พัฒนาระบบการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นระบบที่ช่วยอำนวย ความสะดวกให้กับสถานศึกษาในการจัดส่งข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง เป็นการลดภาระการจัดเก็บเอกสาร มีความเชื่อมโยงข้อมูลสอดคล้องกับแนวทาง New Normal ที่ใช้เทคโนโลยีประยุกต์ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถดาวน์โหลดภาพกิจกรรมได้ที่นี้ https://drive.google.com/drive/folders/1mhhl9dZM6VUvYdhXcCMarzzSlNHmPKhM

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3