เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 การประชุมชี้แจงการดำเนินการกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินการกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นำเสนอแนวทางการดำเนินการแต่ละกิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 2. กิจกรรมการถอดบทเรียน Best Practice ครู 3. กิจกรรมการถอดบทเรียน Best Practice ผู้บริหาร 4. กิจกรรมการถอดบทเรียน Best Practice ผู้รับผิดชอบโครงการ 5. กิจกรรมนวัตกรรมการจัดการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 6. กิจกรรมผู้นำเครือข่ายเยาวชน 7. สร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) 8. กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้น(สื่อป้องกันการทุจริต) ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3