16 มิถุนายน 2565 สพป.สกลนคร เขต 3 การนิเทศติดตามการเรียนร่วม โรงเรียนคุณภาพ ระหว่างโรงเรียนอนุบาลคำตากล้าและโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนผาศักดิ์ทรัพย์เจริญและโรงเรียนแสนสุขสามัคคี ณ ร.ร. อนุบาลคำตากล้า

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการนิเทศติดตามการเรียนร่วมโรงเรียนคุณภาพ ระหว่างโรงเรียนอนุบาลคำตากล้าและโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนผาศักดิ์ทรัพย์เจริญและโรงเรียนแสนสุขสามัคคี ณ โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร “โครงการโรงเรียนคุณภาพ” เป็นนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “ตรีนุช เทียนทอง” ที่มุ่งหวังให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพเเละปลอดภัย โดยหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ได้ดำเนินการโดยพัฒนาต่อยอดจากโครงการเดิมคือ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนที่สามารถดำรง อยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) โดยได้มีการกำหนดทิศทางขับเคลื่อนโครงการ ภายใต้กรอบการดำเนินงานและจุดเน้น 7 ด้าน ได้แก่ ความปลอดภัยของผู้เรียน ระบบประกันคุณภาพ,การพัฒนาครู,การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล,การนิเทศกำกับและติดตาม และBig Data

 

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3