เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร ทดสอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) ของบุคลากรในสังกัด

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายไตรทอง สืบเชื้องาม พร้อมด้วย นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการทดสอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) ของบุคลากรในสังกัด โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้แบบวัดการรับรู้ ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ จาก สำนักงาน ป.ป.ช. ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา การปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ซึ่งแบ่งเป็น 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ /การใช้งบประมาณ/การใช้อำนาจ/การใช้ทรัพย์สินของราชการ/การแก้ไขปัญหาการทุจริต

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3