เมื่อศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 สพป.สกลนคร เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนาคุณภาพการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ ศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านอากาศ

เมื่อศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 สพป.สกลนคร เขต 3 โดย นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สน.3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ในการเป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนาคุณภาพการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ ศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านอากาศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ครูผู้สอนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและแอพพลิเคชั่น สำหรับการจัดการเรียนรู้ ทำให้เกิดการเรียนในรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active Leaning) ที่เน้นการมีการปฏิสัมพันธ์ของนักเรียน ทำให้ครูสามารถ ติดตาม ความก้าวหน้าของนักเรียนได้ ทันท่วงที และพัฒนาทักษะ ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบันและโลกอนาคตต่อไป

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3