การประชุมชี้แจงการประเมิน ITA Online สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สน. 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA Online สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3 โดย นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพปป.สน.3 เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) โดยผู้เข้าร่วมประชุม 120 คน แบ่งเป็น 4 จุด คือ อ.วานรนิวาส,อ.อากาศอำนวย อ.คำตากล้าและ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร พร้อมกันนี้ได้จัดทำประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล และประกาศการงดรับและให้ของขวัญ ในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) รวมทั้งบันทึกความร่วมมือในการปฏิบัติงาน (MOU)

ภาพการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA Online (EIT) : https://drive.google.com/drive/folders/1xGvF7M04EJq_ZnJt6p4Ik3CsN3zrlq-W?usp=sharing

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3