เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 การประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ่อแก้วโนนสะอาด ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ่อแก้วโนนสะอาด ประจำปีการศึกษา 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร พร้อมบรรยายพิเศษ ในด้านระเบียบการปฏิบัติการ นโยบายสำคัญเร่งด่วนในการบริหารและปฏิบัติงาน ด้านการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายทินกร อินทะนาาม ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ในการบรรยายและสนับสนุนงบประมาณในการจัดการประชุม และนางยุวดี ชุมปัญญา ในการบรรยายการยกระดับผลสัมฤทธิ์และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมคณะ นอกจากนั้นยังจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครูและบุคลากรโรงเรียน ในตำบลบ่อแก้วและตำบลโนนสะอาด

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3