สพป.สกลนคร เขต 3 ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3