เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 สพป.สกลนคร เขต 3 ศึกษาดูงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตต้นแบบ จาก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สน. 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ในการนำบุคลากรในสังกัด ร่วมศึกษาดูงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตต้นแบบ จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดย นายอดุลย์ ภูปลื้ม รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมคณะ ในการต้อนรับ พร้อมการนำเสนอผลงาน “เขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ” ผู้มีผลงานยอดเยี่ยมมีคะแนนในระดับสูง มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จึงมุ่งเน้นนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดูงานไปใช้ เพื่อวางแผนและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ก้าวสู่เขตสุจริต พร้อมทั้งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3