โครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยมี นายไตรทอง สืบเชื้องาม รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้แกนนำลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด มีวินัย ตระหนักเกี่ยวกับพิษภัย และบทลงโทษ ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามนโยบายทั้ง ๓ ด้าน คือ ยึดมั่นประชาธิปไตย มีคุณธรรม และห่างไกลยาเสพติด สามารถนำไปขยายผลในสถานศึกษาได้

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3