การประกวดสรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ในโครงการพัฒนาเด็ก CCF

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.60 นายฉลอง เหง้าละคร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประกวดสรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ในโครงการพัฒนาเด็ก CCF ท่าแร่ จังหวัดสกลนคร ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3 เพื่อคัดเลือกเด็กนักเรียนในสังกัด เข้าแข่งขันและแสดงความสามารถในการเล่านิทาน เพื่อปลูกฝังให้เด็กเป็นคนช่างคิดช่างสังเกต และกล้าแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ถูกที่ควร ให้เด็กได้เรียนรู้ด้านภาษา รู้จักคำ ความหมายของคำ รู้จักประโยคและความหมาย เป็นการปูพื้นทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนให้กับเด็ก ส่งเสริมให้เด็กได้บ่มเพาะ ได้รับข้อคิดดี ๆ ผ่านนิทาน

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3