-> สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดทำโครงการ E-Learning เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

อบรม E-Leaning

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3