เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. สพป.สกลนคร เขต 3 ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ณ หน้าอาคารหลังใหม่ สพป.สน.3

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. สพป.สกลนคร เขต 3 ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยดำเนินการสวดมนต์ เคารพธงชาติ และปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ช่วงเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนทุกกลุ่มเป็นผู้นำดำเนินกิจกรรม เพื่อสร้างความรัก ความสมานฉันท์ รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย และปลูกจิตสำนึกในความเป็นชาติไทยให้บังเกิดใจจิตใจ พร้อมมอบหมายให้ทุกกลุ่มหมุนเวียนเป็นผู้นำกิจกรรม ณ หน้าอาคารหลังใหม่ สพป.สน.3

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3