เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบ NT เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3 โดยสำนักงานทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โดยวัดความสามารถพื้นฐานสำคัญ 3 ด้าน คือ ด้านภาษา (Literacy) ด้านคำนวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abulities) พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 จัดการประชุม 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 คือ อ.วานรนิวาส /คำตากล้า และรุ่นที่ 2 คือ อ.บ้านม่วง/อ.อากาศอำนวย โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับเอกสารเพื่อตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่ถูกต้องต่อไป

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3