เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนคำปลาฝานาทวี อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ดำเนินการงานการประเมิน ความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2560

 

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนคำปลาฝานาทวี อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ดำเนินการงานการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2560
โดยมุ่งเน้นพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้
อ่านคล่อง เขียนคล่อง ตั้งแต่วัยเริ่มต้น จะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น และใช้
ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนับเป็นการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนประการหนึ่ง
และเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงของการศึกษาชาติต่อไป.

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3