เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านนาจานกล้วยน้อย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ดำเนินการ งานการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT)

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านนาจานกล้วยน้อย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ดำเนินการงานการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT)
ปีการศึกษา 2560 โดยมุ่งเน้นพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง ตั้งแต่วัยเริ่มต้น จะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น และใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนับเป็นการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนประการหนึ่งและเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงของการศึกษาชาติต่อไป.

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3