เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 สพป.สกลนคร เขต 3 ให้การต้อนรับในการขอใช้สถานที่ในการชุมนุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางสุรางค์ คำมุข รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ในการให้การต้อนรับคณะศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร ในการชุมนุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) โดยมี ว่าที่ร้อยตรี รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรคและวางแผนกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนศส.ปชต. กำหนดจัด 3 รุ่น 625 คน

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3