เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการบริหารการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านบะนกทา

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ การบริหารจัดการ การเรียนการสอน พร้อมทั้งติดตามความพร้อมการรับนักเรียน ในภาคเรียนใหม่ ณ โรงเรียนบ้านบะนกทา อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย จุดเน้นการพัฒนาการศึกษา ได้แก่ การอ่านออกเขียนได้ การยกระดับผลสัมฤทธิ์และการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จากการตรวจเยี่ยมแต่ละชั้นเรียนพบว่ามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนส่วนใหญ่อ่านเขียนได้ดี มีการสอนเสริมให้นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ และอ่านเขียนไม่คล่อง โดยมีนายสุรสิทธิ์ ภูลวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะนกทา และคณะครูนำตรวจเยี่ยม.

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3