โรงเรียนบ้านโคกถาวร อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร กับการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านโคกถาวร อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ในการจัดการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียน ระดับชาติ (Nation Test: NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
ซึ่งจัดสอบในวันที่ 7 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 14.00 น. โดยวัดความสามารถของผู้เรียน
ด้านภาษา (Literacy) ด้านการคิดคำนวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities)

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3