การทดสอบ NT ชั้น ป.3 ของโรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เช้าวันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 3 ดำเนินการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน โดยการสอบ  NT นี้ จะมีข้อสอบที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับการทดสอบนานาชาติ (PISA) ซึ่งเน้นการทดสอบ ความสามารถ ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา การคิดคำนวณด้านเหตุผล.

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3