การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เวลา 13.30 น. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3 โดยเป็นการประชุมวางแผนการนิเทศ กำกับ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด พร้อมทั้งการสรุปรายงานผลการคัดกรองการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 (ครั้งที่1) การประเมินคุณภาพภายนอก และอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3