การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565

เมื่อศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 และนางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 มอบแนวทางการปฏิบัติงานในการบรรจุและแต่งตั้ง นักศึกษาทุนโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 จำนวน 12 คน ในการรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สกลนคร เขต 3 โดยมุ่งหวังให้ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถสมดังความมุ่งหวังของโรงเรียนในการช่วยเปลี่ยนแปลงพัฒนาระบบการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3