การทดสอบ NT ป.3 โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม และ โรงเรียนบ้านกุดจอก อ. อากาศอำนวย จ.สกลนคร ดำเนินการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test)

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม และโรงเรียนบ้านกุดจอก อ. อากาศอำนวย จ.สกลนคร ดำเนินการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน และจัดสอบในระดับชั้น ป.3 ซึ่งเน้นการทดสอบใน 3 ด้าน ได้แก่ การอ่านออกเขียนได้ การคิดคำนวณ ความสามารถด้านเหตุผล นับว่าเป็นการบูรณาการทั้งทางวิทยาศาตร์ สังคมศาสตร์ และทักษะชีวิต เพื่อยกระดับด้านการศึกษาของผู้เรียน รวมถึงสถานศึกษาด้วย

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3