เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออก ตรวจเยี่ยมความพร้อมการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง) เวลา 13.00 น.

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมความพร้อมการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง) เวลา 13.00 น. จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยการสอบ NT นี้ จะมีข้อสอบที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับการทดสอบนานาชาติ (PISA) ซึ่งเน้นการทดสอบใน 3 ด้าน ได้แก่ 1.การอ่านออกเขียนได้ 2.การคิดคำนวณ 3.ความสามารถด้านเหตุผล นับว่าเป็นการบูรณาการทั้งทางวิทยาศาตร์ สังคมศาสตร์ และทักษะชีวิต
เพื่อยกระดับด้านการศึกษาของผู้เรียน รวมถึงสถานศึกษาด้วย

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3