เกี่ยวกับสำนักงาน

สภาพทั่วไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร    เขต   3     เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา  38  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ประกอบด้วยเขตพื้นที่ปกครอง  4  อำเภอ คือ อำเภอวานรนิวาส อำเภออากาศอำนวย อำเภอบ้านม่วง และอำเภอคำตากล้า แบ่งการปกครองออกเป็น  35   ตำบล  429   หมู่บ้าน   พื้นที่   2,838   ตารางกิโลเมตร   มีประชากร  272,118  คน  ประกอบด้วย  ชนพื้นเมืองหลายเผ่าพันธุ์  เช่น  ไทยย้อ  ไทยโย้ย  ไทยลาว  และภูไท

 

ขนาดและที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  3  ตั้งอยู่ในศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส  เลขที่ 530 หมู่ 5   ถนนเดื่อเจริญ  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร    อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดสกลนคร  ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดสกลนคร  85  กิโลเมตร  ห่างจากอำเภอคำตากล้า  25  กิโลเมตร  ห่างจากอำเภออากาศอำนวย 30 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอบ้านม่วง  37  กิโลเมตร   มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

– ทิศเหนือ   มีเขตติดต่อ  อำเภอพรเจริญ  อำเภอบึงโขงหลง   อำเภอโซ่พิสัย  และอำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ
– ทิศตะวันออก มีเขตติดต่อ  อำเภอนาทม  อำเภอนาหว้า  และอำเภอศรีสงคราม   จังหวัดนครพนม
– ทิศใต้   มีเขตติดต่อ  อำเภอพรรณานิคม  และอำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร
– ทิศตะวันตก  มีเขตติดต่อ อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  และอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3