การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team)

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมนายทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) จุดที่ 7 รุ่น 13 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3