การประชุมตรวจรับพัสดุ รายการครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 3 นำโดยนายทวีศักดิ์พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนครเขต 3 เป็นประธานการประชุมตรวจรับพัสดุ รายการครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 จำนวน 7 กลุ่ม ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 3 ที่ 56/2565 ตรงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณห้องประชุมสายใย สพป.สกลนคร เขต 3

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3