การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษากุดเรือคำ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 และนายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายสถานศึกษากุดเรือคำ ณ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร พร้อมมอบนโยบายที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมนโยบายเร่งด่วนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 วางนโยบายให้เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้ เป็นสำคัญ มีพัฒนาการสมวัย มีภูมิคุ้มกันทั้งทางการสุขภาพร่างกายและจิตใจ อันจะส่งผลให้เสริมสร้างการเรียนรู้ที่ดี

ภาพกิจกรรม https://drive.google.com/drive/folders/1XZehlD9CzxxJbUXEBYDlfon7MKKYgw_c?usp=sharing

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3