กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายทวีศักดิ์ พรหมพินิจ และ นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรในสังกัด ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทาย พร้อมการรับฟังข้อราชการต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว กลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายในการเป็นผู้นำกิจกรรม โดย สพป.สกลนคร เขต 3 ได้ดำเนินกิจกรรมทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ สับเปลี่ยนหมุนเวียนการเป็นผู้นำกิจกรรม ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้โครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต อันจะส่งผลต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร การรับฟังข้อราชการเร่งด่วน สร้างการสื่อสารในงอค์กร การตระหนักในหน้าที่ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลของงานที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3