เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สน.3 เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคำตากล้า-นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สน.3 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคำตากล้า-นาแต้
อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โดยเป็นการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 และสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงานต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา 2561 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อีกทั้งได้มีการแนะนำบุคลากรใหม่ให้รู้จักกัน อันจะเป็นประโยชน์ในการทำงานต่อไป การประชุมดังกล่าวมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม จำนวน 122 คนและได้รับงบประมาณสนับสนุนการประชุมจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร.

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3