กิจกรรมวันดินโลก 5 ธันวาคม 2565 “โรงเรียนบ้านกุดเรือคำร่วมจัดนิทรรศการ”

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ในการเข้าร่วมงานกิจกรรมวันดินโลก 5 ธันวาคม 2565 โดยมีโรงเรียนบ้านกุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร สถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมจัดนิทรรศการร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้เรื่องวันดินโลกและให้เกิดความตะหนักถึง ความสำคัญของทรัพยากรดิน และเกิดจิตสำนึกช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน นางสาววริศรา พูนเจริญผล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/รายงาน

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3