ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ สุวรรณไตร ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 3 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร พร้อมให้กำลังใจ รับฟังปัญหา และแนะนำ แก่คณะผู้บริิหาร ครู และนักเรียน การตรวจเยี่ยมความพร้อมในการจัดการศึกษาของแต่แห่ง โดยเน้นย้ำ การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน รวมทั้งอาคารเรียน มีความพร้อมและปลอดภัยต่อครู นักเรียน และผู้ปกครอง การให้ความสำคัญกับนักเรียนให้สามารถอ่านออก เขียนได้ เป็นไปตามช่วงชั้นวัย สุขภาวโภชนาการด้านอาหารที่ถูกหลัก และการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3