ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3

รหัส Smisชื่อโรงเรียนชื่อผู้บริหารโรงเรียนเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษารูปภาพ
47030001โรงเรียนบ้านกุดเรือคำนางมยุรี อุ่นวิเศษ098-5366832ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษากุดเรือคำ
47030002โรงเรียนบ้านจำปาดงนางบุปผาสวรรค์ วรรณทอง065-8402540ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษากุดเรือคำ
47030003โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยงนายชูชาติ จำปาเหลือง098-6194428ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษากุดเรือคำ
47030004โรงเรียนบ้านขัวก่ายนายกิติชัย สมบัติดี089-575-1167ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำห้วยโทงสหวิทยา
47030005โรงเรียนบ้านขามนายแดนไพร สีมาคาม089-2194655ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำห้วยโทงสหวิทยา
47030006โรงเรียนบ้านวังเวินนายวิทยา ไชยภูมิ081-0604067ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำห้วยโทงสหวิทยา
47030007โรงเรียนบ้านส้งเปือยนายสันทัด ธุระนนท์088-4667259ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำห้วยโทงสหวิทยา
47030008โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้วนายเทพฤทธิ์ สมบูรณ์086-1106296ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำห้วยโทงสหวิทยา
47030009โรงเรียนบ้านโคกถาวรนายอดิศร ไชยเทพ095-1690488ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำห้วยโทงสหวิทยา
47030010โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบงนายอภิสิทธิ์ กิ่งนาคม088-5732782ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร
47030011โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นายประสิทธิ์ พิมพิสาร088-562-5223ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร
47030012โรงเรียนบ้านคำเจริญนางธัญญาภรณ์ กองสิงห์
(รักษาการ)
092-1496444ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษากุดเรือคำ
47030013โรงเรียนบ้านคูสะคามนายเดชา อุปชัย
(รักษาการ)
085-6434501ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษากุดเรือคำ
47030014โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงามนายวัชระ แง่พรหม090-9196964ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษากุดเรือคำ
47030015โรงเรียนบ้านโคกแสงนางนงคราญ วรสาร
(รักษาการ)
087-2215773ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษากุดเรือคำ
47030016โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชยนายวสุกฤต สุวรรณเทน082-1216625ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย
47030017โรงเรียนบ้านขุมภูมินายสมถวิล เหลาพรม
(รักษาการ)
061-1695486ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย
47030018โรงเรียนบ้านยางคำนายปฏิวัตร นารินรักษ์093-358-5595ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย
47030019โรงเรียนบ้านโนนแพงนางเมวดี จันพิลา
(รักษาการ)
095-6501789ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย
47030020โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตากนายชัยณรงค์ วงศ์สง่า098-5857806ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย
47030021โรงเรียนบ้านวังหว้านายพรรณา มาตเลียง086-4466527ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาธาตุ
47030022โรงเรียนบ้านนาอวนน้อยนายดนุพล กาญจนกัณโห088-5615930ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาธาตุ
47030023โรงเรียนบ้านโคกกลางนายสำราญ พรมวัง062-9291626ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาธาตุ
47030024โรงเรียนบ้านโคกสว่างนายนิเวศน์ มณีสิงห์085-6455637ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาธาตุ
47030025โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคมนายอภัย ปังอุทา090-9202229ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาธาตุ
47030026โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยวนางสาวกนกพรรณ ไชยวงศ์คต062-1936423ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาธาตุ
47030027โรงเรียนบ้านหนองตากวยนางสาวฬิเอ วงศ์อินทร์อยู่083-9829153ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาธาตุ
47030028โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอมนายนันท์ อัตสาร
(รักษาการ)
089-3940717ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาธาตุ
47030029โรงเรียนบ้านหนองฮางนายศักดิ์ชัย ไชยแสนท้าว087-9494665ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาธาตุ
47030030โรงเรียนบ้านโนนแต้นายก่อโชค โยตะศรี083-3445145ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาธาตุ
47030031โรงเรียนบ้านกุดจิกนางพันสา ศรีปากดี081-0514759ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำห้วยโทงสหวิทยา
47030032โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำนางมยุรา อ่อนงาม
(รักษาการ)
087-2211916ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำห้วยโทงสหวิทยา
47030033โรงเรียนบ้านหนองม่วงนายพนม ธุระนนท์085-0471816ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำห้วยโทงสหวิทยา
47030034โรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝกนายธนศักดิ์ สุวรรณเทน
ผอ.โรงเรียนบ้านนาซอ
(รักษาการ)
081-8734694ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำห้วยโทงสหวิทยา
47030035โรงเรียนบ้านกุดเรือนายเวนิช สาริศรี095-6567439ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำห้วยโทงสหวิทยา
47030036โรงเรียนบ้านหนองแสงคำนางสาวพจนา ธุระนนท์082-5988893ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำห้วยโทงสหวิทยา
47030037โรงเรียนบ้านนาซอนายธนศักดิ์ สุวรรณเทน081-8734694ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำห้วยโทงสหวิทยา
47030038โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยานายทรงฤทธิ์ วงศ์คำจันทร์081-0471362ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำห้วยโทงสหวิทยา
47030039โรงเรียนบ้านดอนยานางนางนงครักษ์ ธุระนนท์
(รักษาการ)
080-1553099ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำห้วยโทงวิทยา
47030040โรงเรียนบ้านหินเหิบนายวิรัตน์ คณิสาร089-5693794ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร
47030041โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรีนายเอกสิทธิ์ ไตรธิเลน085-7391200ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร
47030042โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์นางสาววารุณีย์ วงศ์สีชา
(รักษาการ)
087-2130287ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร
47030043โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยแหลมทองนายกอปร์ ปัตพี
(รักษาการ)
082-1241599ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร
47030044โรงเรียนบ้านปลาหลายนางพัชรี แก้วตาบรรเจิด092-9985429ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร
47030045โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้านางวราภรณ์ อรรถสาร088-550-3572ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร
47030046โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง)นายวรวิทย์ บุญพูล061-1303002ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร
47030047โรงเรียนบ้านวังบงนายเสริมชัย โพธิไชยรัตน์086-2340005ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร
47030048โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์นายวีระศักดิ์ จันทร์ตื้อ066-2421241ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย
47030049โรงเรียนบ้านโนนอุดมนายศรี ปงผาบ083-3291839ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย
47030050โรงเรียนบ้านดอนแดงนายวิวัฒน์ กุตัน087-9474353ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย
47030051โรงเรียนบ้านแก้งนายสกลใจ ช่วยรักษา065-2487891ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย
47030052โรงเรียนบ้านโคกสะอาดนายชูชาติ มาละอินทร์089-8634974ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย
47030053โรงเรียนบ้านศรีวิชัยนายประวิตร กิตติธรรม086-2427248ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย
47030054โรงเรียนบ้านห้วยแสงนายอภิสิทธิ์ จิระสวัสดิ์พงศ์097-9894117ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย
47030055โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดนายพงศกร ต้นภูบาล087-9969505ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองแวง
47030056โรงเรียนบ้านห้วยหินนายยนต์ ดั่นเจริญ086-2325382ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองแวง
47030057โรงเรียนบ้านโนนทับช้างนายภิญโญ ศรีถาพร082-8367266ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองแวง
47030058โรงเรียนบ้านวังเยี่ยมนายเหรียญชัย ภูริษี089-2744836ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองแวง
47030059โรงเรียนบ้านโพนสวางนายวิวัฒน์ ชูจิต087-2875508ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองแวง
47030060โรงเรียนบ้านหนองแวงน.ส.ประพิณ ใครลามเมา093-1268359ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองแวง
47030061โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์นายสุทธิพงค์ พรมวัง083-3532564ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองแวง
47030062โรงเรียนบ้านนาบัวนางวรรณวิภา เฒ่าอุดม089-9405447ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองแวง
47030063โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวงนางสุวิมล ภูละคร088-5400840ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองแวง
47030064โรงเรียนบ้านนาจารนายนิธิพงศ์ เถายะบุตร097-0177641ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตำบลหนองสนม
47030065โรงเรียนบ้านตาดโตนนายโสภณ ศรีผักผ่อง091-3690545ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตำบลหนองสนม
47030066โรงเรียนบ้านบะป่าคานางธัญญาลักษณ์ พัดเกิด
(รักษาการ)
098-3825054ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตำบลหนองสนม
47030067โรงเรียนบ้านน้ำบุ้นนายพงศ์พิสิษฐ์ นามเสาร์092-5646590ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตำบลหนองสนม
47030068โรงเรียนบ้านเชียงเพ็งนายนเรศ พรหมวงศ์095-1686114ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตำบลหนองสนม
47030069โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นายสัญญา วัฒนาเนตร085-7453169ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตำบลหนองสนม
47030070โรงเรียนบ้านหนองสนมนายพนาศักดิ์ ชาคำหลอย
(รักษาการ)
087-8558016ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตำบลหนองสนม
47030071โรงเรียนบ้านโพนแพงนายไพวัน ไขลาเมา084-4307007ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตำบลหนองสนม
47030072โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคมนายสายันต์ วะเกิดเป้ง088-5733655ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตำบลหนองสนม
47030073โรงเรียนบ้านนาคอยนายวสันต์ ขันธุปัทม์
(รักษาการ)
093-5065411ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตำบลหนองสนม
47030074โรงเรียนบ้านก่อนายอภิชาติ กุลอัก087-2300565ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตำบลหนองสนม
47030075โรงเรียนบ้านบะนกทานางจินดา อินทรสิทธิ์092-7191113ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตำบลหนองสนม
47030076โรงเรียนบ้านนายมนางเยาวเรศ เพ็ชราชัย
(รักษาการ)
061-0796652ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษากุดเรือคำ
47030077โรงเรียนบ้านวังโพนนายวัชระ แง่พรหม
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม
(รักษาการ)
090-9196964ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษากุดเรือคำ
47030078โรงเรียนบ้านอินทร์แปลงนายสราวุธ อินทร์คำน้อย081-3806358ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษากุดเรือคำ
47030079โรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคามนายคงศักดิ์ แก้วสุทอ
(รักษาการ)
061-3097759ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษากุดเรือคำ
47030080โรงเรียนอนุบาลคำตากล้าน.ส. ณัฐชาสกุล เกษรศรี087-2338524ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคำตากล้านาแต้
47030081โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อยนายพุทธา ศรีสุราช089-5691275ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคำตากล้านาแต้
47030082โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยงนายวิทิศ ศรีหาพงศ์088-5633799ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคำตากล้านาแต้
47030083โรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญนางสาวณหทัยชนก คำอ้วน
(รักษาการ)
096-7637163ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคำตากล้านาแต้
47030084โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคีนางเกษสินี ไขไพวัน
(รักษาการ)
095-6524658ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคำตากล้านาแต้
47030085โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้วนายเจริญ ผาใต้
(รักษาการ)
085-7412766ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคำตากล้านาแต้
47030086โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์นายกวินวัชญ์ ชิงชัย082-5193692ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคำตากล้านาแต้
47030087บ้านหนองแสงดงอีบ่างน.ส.กาญจนา ทองล้วน095-6601448ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคำตากล้านาแต้
47030088โรงเรียนบ้านดอนคำนายพิทักษ์ ใจแน่น086-2701290ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคำตากล้านาแต้
47030089โรงเรียนบ้านนาแต้นายวีรศักดิ์ กรมแสนพิมพ์088-0593922ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคำตากล้านาแต้
47030090โรงเรียนแพดพิทยารัตน์นายวิฑิต บุญอาษา086-2304458ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแพด-หนองบัวสิม
47030091โรงเรียนบ้านตาดนางบุญช่วย พันธ์เสนา087-228-0446ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแพด-หนองบัวสิม
47030092โรงเรียนบ้านกุดจานนายปัญญา พันธ์เสนา089-0301472ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแพด-หนองบัวสิม
47030093โรงเรียนบ้านดงบังนายเสกสรรค์ แช่มชื่น081-0546839ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแพด-หนองบัวสิม
47030094โรงเรียนบ้านดงอีด่อยนายวิทูร ศรีนุกูล085-5907895ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแพด-หนองบัวสิม
47030095โรงเรียนบ้านหนองบัวสิมนายวรวุฒิ เทียนแก้ว095-1688584ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแพด-หนองบัวสิม
47030096โรงเรียนบ้านนาถ่อนนายวิไชย แจ้งโห
(รักษาการ)
086-2419517ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแพด-หนองบัวสิม
47030097โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์นายเศรษฐศิลป์ อาจสาระมนต์096-2457563ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแพด-หนองบัวสิม
47030098โรงเรียนบ้านท่างามนางชมพูนุท ศรีสุราช095-1979546ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแพด-หนองบัวสิม
47030100โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือยนายนพรัตน์ ชรินทร์081-2627133ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงหม้อทอง
47030101โรงเรียนนาข่าวิทยานายวีระศักดิ์ ศรีถาพร
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองลาด
(รักษาการ)
095-3962701ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงหม้อทอง
47030102โรงเรียนบ้านหนองลาดนายวีระศักดิ์ ศรีถาพร095-3962701ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงหม้อทอง
47030103โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดันน.ส.ภัทราวดี อุปทุม081-0177731ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงหม้อทอง
47030104โรงเรียนบ้านซ่อมดู่นางสาวกันต์กนิษฐ์ ในเวียง
(รักษาการ)
086-2264755ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงหม้อทอง
47030105โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์นายสัญญา คุณละ083-3334553ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงหม้อทอง
47030106โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์นายวิรัตน์ ศรีอักเศษ
(รักษาการ)
095-1852365ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงหม้อทอง
47030107โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์นายอภิรัฐ แสงลี085-0041652ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงหม้อทอง
47030108โรงเรียนบ้านดงหม้อทองนายพิมนต์ ศรีสำอางค์089-5728711ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงหม้อทอง
47030109โรงเรียนบ้านคำยางนายประสาตร์ ทองมนต์
(รักษาการ)
091-8652425ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงเหนือ
47030110โรงเรียนบ้านดงเหนือนายนิรันดร์ นันทะศรี089-2789681ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงเหนือ
47030111โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อนายพงศ์ชยุตม์ จันทร์ละคร062-1836764ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงเหนือ
47030112โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาลนายกรวิชญ์ ธนชัยภิวัฒนกุล
(รักษาการ)
080-6225544ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงเหนือ
47030113โรงเรียนบ้านคำปลาฝานาทวีนายกิตติชัย โคงัน088-2583211ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงเหนือ
47030114โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์นายสุพรรณ ศรีสุราช088-2559418ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงเหนือ
47030115โรงเรียนบ้านน้ำจั้นนางสาวสุภาพร คำมุงคุณ
(รักษาการ)
084-7523468ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงเหนือ
47030116โรงเรียนบ้านโนนไทยนางสุจิตรา ลุนาวัน098-1035867ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงเหนือ
47030117โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์นายเสน่ห์ เหลือขันธ์081-2603924ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ่อแก้ว-โนนสะอาด
47030118โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือดนายนพพล วงศ์กระจ่าง081-9199210ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ่อแก้ว-โนนสะอาด
47030119ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347)นายวารินทร์ หอมเฮ้า087-8653897ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ่อแก้ว-โนนสะอาด
47030120โรงเรียนบ้านพุทธรักษานายวีระพงษ์ นีไลย์นาค099-0198989ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ่อแก้ว-โนนสะอาด
47030121โรงเรียนบ้านคำภูทองนางวรัชฉรา แก้วกันหา
(รักษาการ)
085-6594315ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ่อแก้ว-โนนสะอาด
47030122โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้อ อำนวยวิทย์นายเชษฐา แสนโคตร096-8546504ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ่อแก้ว-โนนสะอาด
47030123โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฎ์ลึมบองนายวัชรพงษ์ แสนมาโนช
(รักษาการ)
092-5381194ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ่อแก้ว-โนนสะอาด
47030124โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81นายไพรสันต์ พละศักดิ์081-9549190ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ่อแก้ว-โนนสะอาด
47030125โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยานายอิทธิชัย ประธาน085-0100912ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ่อแก้ว-โนนสะอาด
47030126โรงเรียนบ้านสรศรีนางกัณหา เมืองแสน
(รักษาการ)
087-1994655ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ่อแก้ว-โนนสะอาด
47030127โรงเรียนบ้านจารนางเบญญาภรณ์ อาจหาญ
(รักษาการ)
093-0646683ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาม่วงมาย
47030128โรงเรียนบ้านดงยางนายกริชเพชร คำโสภา083-3537766ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาม่วงมาย
47030129โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วงนายกัณต์ณพัฒน์ หมายมั่น080-2282307ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาม่วงมาย
47030130โรงเรียนประชานาดอกไม้นายขวัญชัย เฮียงราช089-5778095ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาม่วงมาย
47030131โรงเรียนชุมชนบ้านมายนายปรัชวุฒิ คำผุย081-8736628ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาม่วงมาย
47030132โรงเรียนนาจานกล้วยน้อยว่าที่ ร.ต.ศิริ นารีสา081-0481368ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาม่วงมาย
47030133โรงเรียนบ้านหนองบ่อนายปรีชา คำภาจันทร์097-3071351ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาม่วงมาย
47030134โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยนายรุ้งทิพย์ ชาติโสม082-1015479ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองกวั่งห้วยหลัว
47030135โรงเรียนบ้านบ่อแดงนายสะอาด เจริญชัยไธสงค์089-3919363ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองกวั่งห้วยหลัว
47030136โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรีนายหรรษา เกียววงค์085-5895282ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองกวั่งห้วยหลัว
47030137โรงเรียนบ้านคำลอดพื้นนายวุฒิพงษ์ กุลวงศ์081-2591024ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองกวั่งห้วยหลัว
47030138โรงเรียนบ้านนาดูนนาดีนายกิตติศักดิ์ สำเภา085-7493655ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองกวั่งห้วยหลัว
47030139โรงเรียนบ้านโนนแสบงนางสาวสวี คุณกร
(รักษาการ)
084-9529343ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองกวั่งห้วยหลัว
47030140โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัวนายชวลิต มินพิมาย095-6590311ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองกวั่งห้วยหลัว
47030141โรงเรียนบ้านห้วยทรายนายสมรชัย สมบูรณ์093-5452221ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองกวั่งห้วยหลัว
47030142โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่นายทรงศักดิ์ สู่สุข085-7461501ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองกวั่งห้วยหลัว
47030143โรงเรียนบ้านท่าก้อนว่าที่ ร.ต.ชาญวิทย์ เคนไชยวงศ์089-8630984ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาท่าก้อนนาฮี
47030144โรงเรียนบ้านดอนแดงนางละม่อม เคนไชยวงศ์089-5703197ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาท่าก้อนนาฮี
47030145โรงเรียนบ้านท่าควายนายทรง งิ้วไชยราช083-3415828ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาท่าก้อนนาฮี
47030146โรงเรียนบ้านนาหวายนายจำรัส สิงห์คาม087-2368769ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาท่าก้อนนาฮี
47030147โรงเรียนบ้านโพนก่อนายสุทธิ สุวรรณจันทร์081-0589592ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาท่าก้อนนาฮี
47030148โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์นางเดือนเพ็ญ อัครจันทร์088-3395568ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาท่าก้อนนาฮี
47030149โรงเรียนบ้านสงเปือยนางพิไลรัตน์ คิดโสดา087-9459235ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาท่าก้อนนาฮี
47030150โรงเรียนบ้านนากะทาดนายทรงศิลป์ ไฝทาคำ089-0193394ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาท่าก้อนนาฮี
47030151โรงเรียนบ้านนาฮีนายธีระพงษ์ แก้วฝ่าย097-3050101ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาท่าก้อนนาฮี
47030152โรงเรียนบ้านบะหว้านายสมเพชร ลาบัวใหญ่089-2753554ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนแพงบะหว้า
47030153โรงเรียนบ้านบะยาวนายเจน ศรีคุณ086-2393709ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนแพงบะหว้า
47030154โรงเรียนบ้านวังม่วงนายจรัสพงศ์ สุวรรณวงษ์062-5262545ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนแพงบะหว้า
47030155โรงเรียนบ้านเม่นน้อยนายวีรชล บุพศิริ089-5778579ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนแพงบะหว้า
47030156โรงเรียนบ้านดงสารนายวงศ์นรินทร์ แก้วฝ่าย081-9683128ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนงามสามัคคี
47030157โรงเรียนบ้านเสาวัดนายไพจิตร คิดโสดา089-8460878ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนงามสามัคคี
47030158โรงเรียนบ้านท่าแร่ดงปลาปากนายวงศ์นรินทร์ แก้วฝ่าย
ผอ.โรงเรียนบ้านดงสาร
(รักษาการ)
081-9683128ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนงามสามัคคี
47030159โรงเรียนบ้านดงเสียวนายแสงบุญ เถาโคตรศรี084-7193842ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนงามสามัคคี
47030160โรงเรียนบ้านดงมะกุ้มนางสาวรัชฎาภรณ์ ดวงศรีจันทร์
(รักษาการ)
063-5096963ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนงามสามัคคี
47030161โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามนายหนูใจ ทมถา081-7683128ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนงามสามัคคี
47030162โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโนนายสมพงศ์ ดีวันไชย084-1350420ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนแพงบะหว้า
47030164โรงเรียนบ้านคึมนายประจักษ์ อัมลา087-4474789ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนแพงบะหว้า
47030165โรงเรียนบ้านเซือมนายอนันตเดช งิ้วโสม089-2793764ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนแพงบะหว้า
47030166โรงเรียนบ้านแพงใหญ่นายไมตรี สัพโส085-6489137ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนแพงบะหว้า
47030167โรงเรียนบ้านข้าวแป้งนายวิบูรณ์ สิงห์คราม087-9827086ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มน้ำยาม
47030168โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อยนายรวมพล ดวงศรีจันทร์082-8484936ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มน้ำยาม
47030169โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้มนายชัยประสิทธิ์ เพริศแก้ว087-9452815ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มน้ำยาม
47030170โรงเรียนบ้านวาใหญ่นายจอมใจ บุญสินชัย087-2243343ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มน้ำยาม
47030171โรงเรียนบ้านวาน้อยนายสมชาย สมบูรณ์081-7682668ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มน้ำยาม
47030172โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงนายอาทิตย์ นิวาสวัฒน์093-7372313ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มน้ำยาม
47030173โรงเรียนบ้านกุดจอกถูกปรับลดแล้ว(เรียนรวมโคกไม้ล้ม)ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มน้ำยาม
47030174โรงเรียนบ้านหนองสามขานางสุภาวดี แก้วฝ่าย
(รักษาการ)
087-2238094ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนงามสามัคคี
47030175โรงเรียนบ้านถ้ำเต่านายวงศธร แก้วฝ่าย088-7309735ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนงามสามัคคี
47030176โรงเรียนบ้านนาดอกไม้นายบัญชา คิดโสดา086-2426746ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนงามสามัคคี
47030177โรงเรียนบ้านหนองผือนางสาวรัชณี บุญชาญ064-0839890ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนงามสามัคคี
47030178โรงเรียนบ้านดอนทอยนายประสิทธิ์ โพธิสาราช081-0546192ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนงามสามัคคี
47030179โรงเรียนบ้านนายอนางลัดดาพร อุดมมา065-3132474ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มน้ำยาม
47030180โรงเรียนบ้านหนองตาไก้นายสุวัฒน์ มานิตย์
ผอ.โรงเรียนบ้านอากาศ
(รักษาการ)
089-8411780ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มน้ำยาม
47030181โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่นายเฮ็ง งิ้วไชยราช098-2562152ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มน้ำยาม
47030182โรงเรียนบ้านอากาศนายสุวัฒน์ มานิตย์089-8411780ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มน้ำยาม
47030183โรงเรียนบ้านนาเมืองนายกุลชาติ อุปรี089-5775169ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มน้ำยาม

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3