ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3

รหัส Smisชื่อโรงเรียนชื่อผู้บริหารโรงเรียนเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษารูปภาพ
47030001โรงเรียนบ้านกุดเรือคำนางมยุรี อุ่นวิเศษ098-5366832ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษากุดเรือคำ
47030002โรงเรียนบ้านจำปาดงนางบุปผาสวรรค์ วรรณทอง065-8402540ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษากุดเรือคำ
47030003โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยงนายชูชาติ จำปาเหลือง098-6194428ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษากุดเรือคำ
47030004โรงเรียนบ้านขัวก่ายนายอภัย ปังอุทา090-9202229ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำห้วยโทงสหวิทยา
47030005โรงเรียนบ้านขามนายแดนไพร สีมาคาม089-2194655ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำห้วยโทงสหวิทยา
47030006โรงเรียนบ้านวังเวินนายวิทยา ไชยภูมิ081-0604067ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำห้วยโทงสหวิทยา
47030007โรงเรียนบ้านส้งเปือยนายสันทัด ธุระนนท์088-4667259ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำห้วยโทงสหวิทยา
47030008โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้วนายเทพฤทธิ์ สมบูรณ์

086-1106296

ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำห้วยโทงสหวิทยา
47030009โรงเรียนบ้านโคกถาวรนายอดิศร ไชยเทพ095-1690488ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำห้วยโทงสหวิทยา
47030010โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบงนายอภิสิทธิ์ กิ่งนาคม088-5732782ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร
47030011โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ว่างศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร
47030012โรงเรียนบ้านคำเจริญนางอาจรีย์ ใครบุตร
064-3163613
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษากุดเรือคำ
47030013โรงเรียนบ้านคูสะคามนางนงคราญ สิทธิยา
099-2181891
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษากุดเรือคำ
47030014โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงามนายวัชระ แง่พรหม090-9196964ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษากุดเรือคำ
47030015โรงเรียนบ้านโคกแสงนางสาวทิพย์วรรณ พันทะสา
081-0529497
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษากุดเรือคำ
47030016โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชยนายวสุกฤต สุวรรณเทน082-1216625ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย
47030017โรงเรียนบ้านขุมภูมิว่างศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย
47030018โรงเรียนบ้านยางคำนายปฏิวัตร นารินรักษ์093-358-5595ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย
47030019โรงเรียนบ้านโนนแพงว่างศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย
47030020โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตากนายชัยณรงค์ วงศ์สง่า098-5857806ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย
47030021โรงเรียนบ้านวังหว้านายพรรณา มาตเลียง086-4466527ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาธาตุ
47030022โรงเรียนบ้านนาอวนน้อยนายดนุพล กาญจนกัณโห088-5615930ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาธาตุ
47030023โรงเรียนบ้านโคกกลางนายสมถวิล แง่พรหม

096-2583592
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาธาตุ
47030024โรงเรียนบ้านโคกสว่างว่างศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาธาตุ
47030025โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคมว่างศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาธาตุ
47030026โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยวนางสาวกนกพรรณ ไชยวงศ์คต062-1936423ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาธาตุ
47030027โรงเรียนบ้านหนองตากวยนางสาวฬิเอ วงศ์อินทร์อยู่083-9829153ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาธาตุ
47030028โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอมน.ส.จุฑารัตน์ วงศ์อินทร์อยู่
063-6354569
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาธาตุ
47030029โรงเรียนบ้านหนองฮางนายศักดิ์ชัย ไชยแสนท้าว087-9494665ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาธาตุ
47030030โรงเรียนบ้านโนนแต้นายก่อโชค โยตะศรี083-3445145ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาธาตุ
47030031โรงเรียนบ้านกุดจิกนายอำนวย มูลดี
091-7654381
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำห้วยโทงสหวิทยา
47030032โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำนายประสิทธิ์ พิมพิสาร
088-562-5223
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำห้วยโทงสหวิทยา
47030033โรงเรียนบ้านหนองม่วงนางพันสา ศรีปากดี
081-0514759
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำห้วยโทงสหวิทยา
47030034โรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝกว่างศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำห้วยโทงสหวิทยา
47030035โรงเรียนบ้านกุดเรือนายเวนิช สาริศรี095-6567439ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำห้วยโทงสหวิทยา
47030036โรงเรียนบ้านหนองแสงคำนางสาวพจนา ธุระนนท์082-5988893ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำห้วยโทงสหวิทยา
47030037โรงเรียนบ้านนาซอนายธนศักดิ์ สุวรรณเทน081-8734694ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำห้วยโทงสหวิทยา
47030038โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยานายทรงฤทธิ์ วงศ์คำจันทร์081-0471362ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำห้วยโทงสหวิทยา
47030039โรงเรียนบ้านดอนยานางนายเอกวิทย์ ธุระนนท์
086-2347541
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำห้วยโทงวิทยา
47030040โรงเรียนบ้านหินเหิบนายวิรัตน์ คณิสาร089-5693794ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร
47030041โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรีนายเอกสิทธิ์ ไตรธิเลน085-7391200ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร
47030042โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ว่างศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร
47030043โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยแหลมทองว่างศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร
47030044โรงเรียนบ้านปลาหลายนางพัชรี แก้วตาบรรเจิด092-9985429ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร
47030045โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้านางวราภรณ์ อรรถสาร088-550-3572ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร
47030046โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง)นายวรวิทย์ บุญพูล061-1303002ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร
47030047โรงเรียนบ้านวังบงนายกิติชัย สมบัติดี
089-575-1167
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร
47030048โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์นายวีระศักดิ์ จันทร์ตื้อ066-2421241ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย
47030049โรงเรียนบ้านโนนอุดมนายนเรศ พรหมวงศ์
095-1686114
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย
47030050โรงเรียนบ้านดอนแดงนายวิวัฒน์ กุตัน087-9474353ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย
47030051โรงเรียนบ้านแก้งนายวิวัฒน์ กุตัน
0879474353
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย
47030052โรงเรียนบ้านโคกสะอาดนายชูชาติ มาละอินทร์089-8634974ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย
47030053โรงเรียนบ้านศรีวิชัยนายประวิตร กิตติธรรม086-2427248ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย
47030054โรงเรียนบ้านห้วยแสงนายอภิสิทธิ์ จิระสวัสดิ์พงศ์097-9894117ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย
47030055โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดนายพงศกร ต้นภูบาล087-9969505ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองแวง
47030056โรงเรียนบ้านห้วยหินนายยนต์ ดั่นเจริญ086-2325382ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองแวง
47030057โรงเรียนบ้านโนนทับช้างนายภิญโญ ศรีถาพร082-8367266ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองแวง
47030058โรงเรียนบ้านวังเยี่ยมนายสุทธิพงค์ พรมวัง
083-3532564
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองแวง
47030059โรงเรียนบ้านโพนสวางนายวิวัฒน์ ชูจิต087-2875508ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองแวง
47030060โรงเรียนบ้านหนองแวงน.ส.ประพิณ ใครลามเมา093-1268359ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองแวง
47030061โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองแวง
47030062โรงเรียนบ้านนาบัวนางวรรณวิภา เฒ่าอุดม089-9405447ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองแวง
47030063โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวงนางสุวิมล ภูละคร088-5400840ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองแวง
47030064โรงเรียนบ้านนาจารนายนิธิพงศ์ เถายะบุตร097-0177641ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตำบลหนองสนม
47030065โรงเรียนบ้านตาดโตนนายโสภณ ศรีผักผ่อง091-3690545ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตำบลหนองสนม
47030066โรงเรียนบ้านบะป่าคานายพนาศักดิ์ ชาคำหลอย
087-8558016
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตำบลหนองสนม
47030067โรงเรียนบ้านน้ำบุ้นนายพงศ์พิสิษฐ์ นามเสาร์092-5646590ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตำบลหนองสนม
47030068โรงเรียนบ้านเชียงเพ็งนางสาวฤณลภฤศ ถวิลคำ
081-7293323
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตำบลหนองสนม
47030069โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นายสัญญา วัฒนาเนตร085-7453169ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตำบลหนองสนม
47030070โรงเรียนบ้านหนองสนมศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตำบลหนองสนม
47030071โรงเรียนบ้านโพนแพงนายไพวัน ไขลาเมา084-4307007ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตำบลหนองสนม
47030072โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคมนายสายันต์ วะเกิดเป้ง088-5733655ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตำบลหนองสนม
47030073โรงเรียนบ้านนาคอยนายอารมณ์ คำเกาะ
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตำบลหนองสนม
47030074โรงเรียนบ้านก่อนายอภิชาติ กุลอัก087-2300565ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตำบลหนองสนม
47030075โรงเรียนบ้านบะนกทานางจินดา อินทรสิทธิ์092-7191113ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตำบลหนองสนม
47030076โรงเรียนบ้านนายมนางดารุณี ขันตะราช
086-0899683
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษากุดเรือคำ
47030077โรงเรียนบ้านวังโพนนายเจษฎา บุญชาญ
086-8537520
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษากุดเรือคำ
47030078โรงเรียนบ้านอินทร์แปลงนายสราวุธ อินทร์คำน้อย081-3806358ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษากุดเรือคำ
47030079โรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคามนางสาวธนัญญา กองกิตติธนกุล
095-5296444
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษากุดเรือคำ
47030080โรงเรียนอนุบาลคำตากล้าน.ส. ณัฐชาสกุล เกษรศรี087-2338524ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคำตากล้านาแต้
47030081โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อยนายพุทธา ศรีสุราช089-5691275ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคำตากล้านาแต้
47030082โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยงนายวิทิศ ศรีหาพงศ์088-5633799ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคำตากล้านาแต้
47030083โรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญนายสิทธินันท์ กุลภา096-7637163ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคำตากล้านาแต้
47030084โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคีนางนิโรจน์ คำสงค์
095-6524658ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคำตากล้านาแต้
47030085โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้วนายสำราญ พรมวัง
062-9291626
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคำตากล้านาแต้
47030086โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์นายกวินวัชญ์ ชิงชัย082-5193692ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคำตากล้านาแต้
47030087บ้านหนองแสงดงอีบ่างน.ส.กาญจนา ทองล้วน095-6601448ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคำตากล้านาแต้
47030088โรงเรียนบ้านดอนคำนายพิทักษ์ ใจแน่น086-2701290ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคำตากล้านาแต้
47030089โรงเรียนบ้านนาแต้นายวีรศักดิ์ กรมแสนพิมพ์088-0593922ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคำตากล้านาแต้
47030090โรงเรียนแพดพิทยารัตน์นายสกลใจ ช่วยรักษา
065-2487891
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแพด-หนองบัวสิม
47030091โรงเรียนบ้านตาดนางบุญช่วย พันธ์เสนา087-228-0446ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแพด-หนองบัวสิม
47030092โรงเรียนบ้านกุดจานนายวิฑิต บุญอาษา

086-2304458
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแพด-หนองบัวสิม
47030093โรงเรียนบ้านดงบังนายเสกสรรค์ แช่มชื่น081-0546839ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแพด-หนองบัวสิม
47030094โรงเรียนบ้านดงอีด่อยนายวิทูร ศรีนุกูล085-5907895ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแพด-หนองบัวสิม
47030095โรงเรียนบ้านหนองบัวสิมนายวรวุฒิ เทียนแก้ว095-1688584ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแพด-หนองบัวสิม
47030096โรงเรียนบ้านนาถ่อนนายกิตติกร ฮ่มป่า
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแพด-หนองบัวสิม
47030097โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์นายเศรษฐศิลป์ อาจสาระมนต์096-2457563ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแพด-หนองบัวสิม
47030098โรงเรียนบ้านท่างามนางชมพูนุท ศรีสุราช095-1979546ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแพด-หนองบัวสิม
47030100โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือยนายนพรัตน์ ชรินทร์081-2627133ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงหม้อทอง
47030101โรงเรียนนาข่าวิทยาศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงหม้อทอง
47030102โรงเรียนบ้านหนองลาดนายวีระศักดิ์ ศรีถาพร095-3962701ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงหม้อทอง
47030103โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดันน.ส.ภัทราวดี อุปทุม081-0177731ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงหม้อทอง
47030104โรงเรียนบ้านซ่อมดู่นายยุทธิชัย เครือจันผา
081-2637283
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงหม้อทอง
47030105โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงหม้อทอง
47030106โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงหม้อทอง
47030107โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์นายอภิรัฐ แสงลี085-0041652ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงหม้อทอง
47030108โรงเรียนบ้านดงหม้อทองนายพิมนต์ ศรีสำอางค์089-5728711ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงหม้อทอง
47030109โรงเรียนบ้านคำยางนางนิชารดี พลรัตน์
096-6496478
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงเหนือ
47030110โรงเรียนบ้านดงเหนือนายนิรันดร์ นันทะศรี089-2789681ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงเหนือ
47030111โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อนายพงศ์ชยุตม์ จันทร์ละคร062-1836764ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงเหนือ
47030112โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาลนายสุริยา เอ้มะราช
095-669-4819
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงเหนือ
47030113โรงเรียนบ้านคำปลาฝานาทวีนายกิตติชัย โคงัน088-2583211ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงเหนือ
47030114โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์นายสุพรรณ ศรีสุราช088-2559418ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงเหนือ
47030115โรงเรียนบ้านน้ำจั้นน.ส.พรรณนิภา ผากงคำ
081-4706280
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงเหนือ
47030116โรงเรียนบ้านโนนไทยนายกอปร ปัตพี
082-1241599
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงเหนือ
47030117โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์นายเสน่ห์ เหลือขันธ์081-2603924ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ่อแก้ว-โนนสะอาด
47030118โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือดนายนพพล วงศ์กระจ่าง081-9199210ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ่อแก้ว-โนนสะอาด
47030119ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347)ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ่อแก้ว-โนนสะอาด
47030120โรงเรียนบ้านพุทธรักษานายวีระพงษ์ นีไลย์นาค099-0198989ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ่อแก้ว-โนนสะอาด
47030121โรงเรียนบ้านคำภูทองศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ่อแก้ว-โนนสะอาด
47030122โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้อ อำนวยวิทย์นายเชษฐา แสนโคตร096-8546504ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ่อแก้ว-โนนสะอาด
47030123โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฎ์ลึมบองนายขวัญชัย เฮียงราช
089-5778095
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ่อแก้ว-โนนสะอาด
47030124โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81นายไพรสันต์ พละศักดิ์081-9549190ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ่อแก้ว-โนนสะอาด
47030125โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยานายอิทธิชัย ประธาน085-0100912ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ่อแก้ว-โนนสะอาด
47030126โรงเรียนบ้านสรศรีนายกิติพงศ์ เทย์บูชา
081-8713706
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ่อแก้ว-โนนสะอาด
47030127โรงเรียนบ้านจารนายนิธิพงศ์ เถายะบุตร
097-0177641
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาม่วงมาย
47030128โรงเรียนบ้านดงยางนายกริชเพชร คำโสภา083-3537766ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาม่วงมาย
47030129โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วงนายกัณต์ณพัฒน์ หมายมั่น080-2282307ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาม่วงมาย
47030130โรงเรียนประชานาดอกไม้นางสุจิตรา ลุนาวัน
098-1035867
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาม่วงมาย
47030131โรงเรียนชุมชนบ้านมายนายปรัชวุฒิ คำผุย081-8736628ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาม่วงมาย
47030132โรงเรียนนาจานกล้วยน้อยว่าที่ ร.ต.ศิริ นารีสา081-0481368ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาม่วงมาย
47030133โรงเรียนบ้านหนองบ่อนายปรีชา คำภาจันทร์097-3071351ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาม่วงมาย
47030134โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยนายรุ้งทิพย์ ชาติโสม082-1015479ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองกวั่งห้วยหลัว
47030135โรงเรียนบ้านบ่อแดงนายสะอาด เจริญชัยไธสงค์089-3919363ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองกวั่งห้วยหลัว
47030136โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรีนายหรรษา เกียววงค์085-5895282ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองกวั่งห้วยหลัว
47030137โรงเรียนบ้านคำลอดพื้นนายวุฒิพงษ์ กุลวงศ์081-2591024ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองกวั่งห้วยหลัว
47030138โรงเรียนบ้านนาดูนนาดีนายกิตติศักดิ์ สำเภา085-7493655ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองกวั่งห้วยหลัว
47030139โรงเรียนบ้านโนนแสบงนางพัชราภรณ์ วงศ์กระจ่าง
086-3222879
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองกวั่งห้วยหลัว
47030140โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัวนายชวลิต มินพิมาย095-6590311ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองกวั่งห้วยหลัว
47030141โรงเรียนบ้านห้วยทรายนายสมรชัย สมบูรณ์093-5452221ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองกวั่งห้วยหลัว
47030142โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่นายทรงศักดิ์ สู่สุข085-7461501ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองกวั่งห้วยหลัว
47030143โรงเรียนบ้านท่าก้อนว่าที่ ร.ต.ชาญวิทย์ เคนไชยวงศ์089-8630984ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาท่าก้อนนาฮี
47030144โรงเรียนบ้านดอนแดงนางละม่อม เคนไชยวงศ์089-5703197ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาท่าก้อนนาฮี
47030145โรงเรียนบ้านท่าควายศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาท่าก้อนนาฮี
47030146โรงเรียนบ้านนาหวายนายจำรัส สิงห์คาม087-2368769ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาท่าก้อนนาฮี
47030147โรงเรียนบ้านโพนก่อนายสุทธิ สุวรรณจันทร์081-0589592ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาท่าก้อนนาฮี
47030148โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์นางเดือนเพ็ญ อัครจันทร์088-3395568ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาท่าก้อนนาฮี
47030149โรงเรียนบ้านสงเปือยนางพิไลรัตน์ คิดโสดา087-9459235ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาท่าก้อนนาฮี
47030150โรงเรียนบ้านนากะทาดนายทรงศิลป์ ไฝทาคำ089-0193394ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาท่าก้อนนาฮี
47030151โรงเรียนบ้านนาฮีนายธีระพงษ์ แก้วฝ่าย097-3050101ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาท่าก้อนนาฮี
47030152โรงเรียนบ้านบะหว้านายสมเพชร ลาบัวใหญ่089-2753554ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนแพงบะหว้า
47030153โรงเรียนบ้านบะยาวนายเจน ศรีคุณ086-2393709ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนแพงบะหว้า
47030154โรงเรียนบ้านวังม่วงนายจรัสพงศ์ สุวรรณวงษ์062-5262545ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนแพงบะหว้า
47030155โรงเรียนบ้านเม่นน้อยศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนแพงบะหว้า
47030156โรงเรียนบ้านดงสารนายวงศ์นรินทร์ แก้วฝ่าย081-9683128ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนงามสามัคคี
47030157โรงเรียนบ้านเสาวัดนายไพจิตร คิดโสดา089-8460878ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนงามสามัคคี
47030158โรงเรียนบ้านท่าแร่ดงปลาปากศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนงามสามัคคี
47030159โรงเรียนบ้านดงเสียวนายแสงบุญ เถาโคตรศรี084-7193842ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนงามสามัคคี
47030160โรงเรียนบ้านดงมะกุ้มศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนงามสามัคคี
47030161โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามนายหนูใจ ทมถา081-7683128ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนงามสามัคคี
47030162โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโนนางสาวณัฐธิฌา พรหมแสง
093-5094455
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนแพงบะหว้า
47030164โรงเรียนบ้านคึมนายประจักษ์ อัมลา087-4474789ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนแพงบะหว้า
47030165โรงเรียนบ้านเซือมนายอนันตเดช งิ้วโสม089-2793764ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนแพงบะหว้า
47030166โรงเรียนบ้านแพงใหญ่นายไมตรี สัพโส085-6489137ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนแพงบะหว้า
47030167โรงเรียนบ้านข้าวแป้งนายวิบูรณ์ สิงห์คราม087-9827086ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มน้ำยาม
47030168โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อยนายรวมพล ดวงศรีจันทร์082-8484936ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มน้ำยาม
47030169โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้มนายชัยประสิทธิ์ เพริศแก้ว087-9452815ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มน้ำยาม
47030170โรงเรียนบ้านวาใหญ่นายจอมใจ บุญสินชัย087-2243343ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มน้ำยาม
47030171โรงเรียนบ้านวาน้อยนายสมชาย สมบูรณ์081-7682668ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มน้ำยาม
47030172โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มน้ำยาม
47030173โรงเรียนบ้านกุดจอกถูกปรับลดแล้ว(เรียนรวมโคกไม้ล้ม)ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มน้ำยาม
47030174โรงเรียนบ้านหนองสามขาศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนงามสามัคคี
47030175โรงเรียนบ้านถ้ำเต่านายวงศธร แก้วฝ่าย088-7309735ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนงามสามัคคี
47030176โรงเรียนบ้านนาดอกไม้นายบัญชา คิดโสดา086-2426746ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนงามสามัคคี
47030177โรงเรียนบ้านหนองผือนางสาวรัชณี บุญชาญ064-0839890ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนงามสามัคคี
47030178โรงเรียนบ้านดอนทอยนายประสิทธิ์ โพธิสาราช081-0546192ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนงามสามัคคี
47030179โรงเรียนบ้านนายอนางลัดดาพร อุดมมา065-3132474ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มน้ำยาม
47030180โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มน้ำยาม
47030181โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่นายเฮ็ง งิ้วไชยราช098-2562152ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มน้ำยาม
47030182โรงเรียนบ้านอากาศนายสมพงศ์ ดีวันไชย
084-1350420
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มน้ำยาม
47030183โรงเรียนบ้านนาเมืองนายกุลชาติ อุปรี089-5775169ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มน้ำยาม

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3