การประชุม พิจารณาแผนชั้นเรียนเต็มรูปของสถานศึกษาและให้ความเห็นชอบ แผนชั้นเรียนเต็มรูปของสถานศึกษา ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569)

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ในการเป็นประธานการประชุมพิจารณาแผนชั้นเรียนเต็มรูปของสถานศึกษาและให้ความเห็นชอบแผนชั้นเรียนเต็มรูปของสถานศึกษา ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) ครั้งที่ 1 / 2565 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3 โดย ตามที่ สพฐ.แจ้งให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด โดยดำเนินการจัดทำแผนชั้นเรียน ผ่านทางระบบจัดเก็บข้อมูล แผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) ดำเนินการจัดทำเพียงครั้งเดียว โดยให้สถานศึกษารายงานบนเว็บไซต์ https://classroomplan.bopp.info ภายใน วันที่ 6 ธันวาคม 2565 และให้ สพป. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนเต็มรูปดำเนินการพิจารณาตรวจสอบข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูปแบบของสถานศึกษาเป็นรายโรง ตามเกณฑ์กำหนด จำนวนนักเรียนต่อห้อง พร้อมให้ความเห็นชอบแผนชั้นเรียนเต็มรูปของสถานศึกษา ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) รายงาน สพฐ. ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3