การเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.สน.3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สน.3 ในการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สน.3 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จะดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561-2580 แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 นโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นกรอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566 ร่วมถึงนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างมีพลวัตในพื้นที่ ในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3