ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านนาข่า อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านนาข่า อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ในสังกัดฯ โดยเป็นการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการด้านศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน ความปลอดภัยด้านภูมิทัศน์ อาคารเรียน รวมถึงการจัดอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ที่มีคุณภาพ ภายใต้มาตรการความปลอดภัยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานพร้อมชี้แนะแนวทางแก้ไข และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่โรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3