การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นป.6 ปีการศึกษา 2565 สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยคณะกรรมการระดับสนามสอบ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดย นายหนูใจ ทมถา หัวหน้าสนามสอบ และ นายทวีทรัพย์ มาละอินทร์ ศึกษานิเทศก์ รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบของศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 เป็นการรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการระดับสนามสอบ O-NET พร้อมให้กำลังใจกับนักเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบ และคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ประจำสนามสอบ การดำเนินการต่าง ๆ เป็นด้วยความความเรียบร้อย

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3