การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2565 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลคำตากล้า

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 คณะกรรมการระดับสนามสอบ โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดย นางสาวณัฐชาสกุล เกษรศรี หัวหน้าสนามสอบ และ นายธเนศ ศรีท้าว ศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ พร้อมให้คำแนะนำในการจัดส่งเอกสารและรายงานผลด้วยระบบออนไลน์ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 การรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบของศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมให้กำลังใจกับนักเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบ และคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ประจำสนามสอบ การดำเนินการต่าง ๆ เป็นด้วยความความเรียบร้อย

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3