การออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด ตามนโยบาย สพฐ. และจุดเน้นเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหารและคณะครู ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน การจัดภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป อาคารเรียน ห้องน้ำห้องส้วม รวมถึงการจัดการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนมที่มีคุณภาพ ตามจุดเน้นของ สพป.สกลนคร เขต 3 คือ “สถานศึกษาปลอดภัย ใส่ใจภูมิทัศน์ คุณภาพเป็นเลิศ” ณ โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า, โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง , โรงเรียนบ้านดอนคำ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคำตากล้านาแต้ และโรงเรียนบ้านดงบัง ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแพด-หนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3