การลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายหนองแวง

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย นายสมสวาท ประเสริฐสังข์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และ นางนิติพร ศรีโนนยาง ศึกษานิเทศก์ ได้รับมอบหมายจากผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายหนองแวง จำนวน 5 โรงเรียน ดังนี้ 1) โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 2) โรงเรียนบ้านห้วยหิน , 3) โรงเรียนบ้านหนองแวง , 4) โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม และ 5) โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทางโรงเรียน ในการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งเน้นย้ำนโยบาย/จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ในเรื่อง “สถานศึกษาปลอดภัย ใส่ใจภูมิทัศน์ คุณภาพเป็นเลิศ”

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3