การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย ” ปี 2566 ปีทองแห่งการอ่านออกเขียนได้ “

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 3 นำโดย นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “ปี 2566 ปีทองแห่งการอ่านออกเขียนได้” ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3 โดย สพป.สกลนคร เขต 3 ได้กำหนดจุดเน้นสถานศึกษา “สถานศึกษาปลอดภัย ใส่ใจภูมิทัศน์ คุณภาพเป็นเลิศ” เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด คือ โรงเรียนคุณภาพ นักเรียนคุณภาพ และสังคมคุณภาพ ทั้งยัง ได้ประกาศนโยบาย “ปี 2566 ปีทองแห่งการอ่านออกเขียนได้” จึงได้แต่งตั้งครูผู้สอนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สอนภาษาไทย เพื่อระดมความคิดหาแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา นักเรียนมีคุณภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ของนักเรียน คือ การอ่านออกเขียนได้

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3