โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการยื่นบำเหน็จบำนาญ และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบบัติการ “โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการยื่นบำเหน็จบำนาญ และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมนี้ นางสาวศศินันท์ บุตทศ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ ต่อประธานในพิธี โครงการดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ และวิธีปฏิบัติที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง ผ่านระบบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการการรักษาพยาบาล (Digital Pension) รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ และเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ รวมทั้งสามารถยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง สามารถติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานของส่วนราชการและกรมบัญชีกลางได้ตลอดเวลา ซึ่ง สพป.สกลนคร เขต 3 มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 74 ราย ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ให้ความรู้จากสำนักงานคลังเขต 4 ได้แก่ นายสนธยา สุวัณณกีฏะ นักวิชาการคลังชำนาญการ และนางสาวมัทนา ลุนสแกวงค์ นักวิชาการคลังชำนาญการ

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3