การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ , โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร โรงเรียนบ้านแก้ง และโรงเรียนบ้านโนนอุดม ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เป็นการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในช่วงที่มีสภาพอากาศเข้าสู่ฤดูฝน เน้นย้ำให้สถานศึกษาเฝ้าระวังและแจ้งเตือนข่าวสาร ให้กับคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน เพื่อการวางแผนในการเดินทาง การจัดการด้านอาหารกลางวันและอื่น ๆ การปลูกฝั่งให้เด็กอ่านออกเขียนได้ในระดับดีเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำในด้านการบริหารจัดการต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3