การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3 โดย นายทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการฯ จัดขึ้นเพื่อให้ครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ และอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลา 2 ปี ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ได้กำหนดให้ครูผู้ช่วยต้องได้รับการประเมินอย่างเข้ม จำนวน 4 ครั้ง ในระยะเวลา 2 ปี และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะ อุดมการณ์และจิตวิญญาณของความเป็นครู สพป.สกลนคร เขต 3 จึงได้กำหนดจัดการอบรมดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2566 ผู้อบรมจำนวน 100 คน วิทยากรได้แก่
นายสมพงษ์ แสนโคตร รอง ผอ.สพป.สน.3/นายสกล ชัยทวีกุล ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี และคณะศึกษานิเทศก์
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมได้ที่นี้”>https://drive.google.com/…/1i6H81xOLmEHhSEd7As72tG2EJ…

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3