กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
พ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
พ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
พ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3