พิธีคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานพิธีคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร นายวิทิต บุญอาษา ประธานเครือข่ายสถานศึกษาแพดหนองบัวสิม กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีได้จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมากิจกรรมชุมนุมลูกเสือ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา แพดหนองบัวสิม ได้มีความเจริญก้าวหน้าตามลำดับดังนี้ 1. ได้จัดให้มีการเรียน การสอนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือให้เป็นไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี ทรงมีพระราชประสงค์ เพื่อบ่มเพาะนิสัย เยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดีตามจารีตประเพณีบ้านเมืองตามอุดมการณ์ของลูกเสือ 1. ให้เป็นผู้ที่มีวินัย รู้จักการสังเกต จดจำและพึ่งตนเอง 2. ให้เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 3. ให้เป็นผู้ที่รู้จักบำเพ็ญตน เพื่อสาธารณะประโยชน์ 4. ให้รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสม 5. ให้เป็นผู้ที่รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ ทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับลัทธิการเมืองใด ๆ การมารวมพลังกันในวันนี้เพื่อทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ในครั้งนี้ เป็นการแสดงถึงความพร้อมเพรียง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของ เหล่าพี่น้องลูกเสือเป็นอย่างดียิ่ง นับว่าเป็นพลังอันยิ่งใหญ่และถาวรสืบไป ซึ่งควรจะดำรงไว้เป็นสถาบันอันยึดมั่นของประเทศชาติสถาบันดังกล่าวก็คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำให้กิจการลูกเสือดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ และสร้างศรัทธาใ ห้แก่คนทั่วไป ทำให้าประเทศชาติบ้านเมืองสามารถคงอยู่รอดปลอดภัย จึงนับว่า ลูกเสือมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาไทย

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3