การเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวานรนิวาส/ กบอ.อำเภอวานรนิวาส ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นางศุจิกา อ้วนละมัย ผอ.กลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ในการเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 3/2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร และ เวลา 14.00 น. เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวานรนิวาส/ กบอ.อำเภอวานรนิวาส ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมอำเภอวานรนิวาส ชั้น 2 อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในอำเภอวานรนิวาส เป็นการรายงานการปฏิบัติงานในรอบเดือนมิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา และการหารือข้อราชการ การวางแผนดำเนินงานระหว่างหน่วยงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 โดยมี นายสุขสันติ วิเวก นายอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานในพิธี

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3