โครงการ”ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2566

เมื่อวันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มและหน่วย บุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการ”ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2566 โดยกลุ่มอำนวยการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จุดมุ่งหมายของโครงการดังกล่าวคือการสร้างความตระหนักให้บุคลากรในสังกัดใช้และบริโภคสิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งดการใช้ขยะ 3 ประเภท ได้แก่ ถุงพลาสติก (หูหิ้ว/สายพวงต่าง ๆ) แก้วน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และโฟมบรรจุอาหาร ในหน่วยงาน พร้อมทั้งรณรงค์ ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด ใช้ถุงผ้า ตะกร้า ปิ่นโต/กล่องใส่อาหาร และแก้วน้ำส่วนตัว แทน ตลอดจนการนำขยะมารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สามารถดาวน์โหลด >>

https://drive.google.com/drive/folders/1McXhBxDjvDlb3VOjtB3NvdLo5JBXddvv?usp=sharing

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3