ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.2566

ตารางข้อมูลจำนวนนักเรียน จำแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.66)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
      อนุบาล 1 158 130 288 28
      อนุบาล 2 1,259 1,170 2,429 187
      อนุบาล 3 1,396 1,210 2,606 189
      รวมก่อนประถมศึกษา 2,813 2,510 5,323 404
      ประถมศึกษาปีที่ 1 1,439 1,441 2,880 200
      ประถมศึกษาปีที่ 2 1,577 1,439 3,016 202
      ประถมศึกษาปีที่ 3 1,656 1,624 3,280 202
      ประถมศึกษาปีที่ 4 1,788 1,648 3,436 200
      ประถมศึกษาปีที่ 5 1,916 1,773 3,689 202
      ประถมศึกษาปีที่ 6 1,808 1,747 3,555 201
      รวมประถมศึกษา 10,184 9,672 19,856 1,207
      มัธยมศึกษาปีที่ 1 591 473 1,064 61
      มัธยมศึกษาปีที่ 2 661 539 1,200 64
      มัธยมศึกษาปีที่ 3 582 476 1,058 64
      รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1,834 1,488 3,322 189
      มัธยมศึกษาปีที่ 4 16 10 26 1
      มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 6 12 1
      มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 6 11 1
      รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 27 22 49 3
      รวมทั้งสิ้น 14,858 13,692 28,550 1,803

 

อำเภอ
อนุบาล
ประถม
มัธยม ต้น
มัธยม ปลาย
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
วานรนิวาส
1,139 1,030 2,169 172 4,169 4,025 8,194 519 694 569 1263 80 6,002 5,624 11,626 771
คำตากล้า
325 301 626 46 1,136 1,061 2,197 124 179 148 327 18 1,640 1,510 3,150 188
บ้านม่วง
684 586 1,270 95 2,390 2,193 4,583 288 584 487 1,071 54 27 22 49 3 3,685 3,288 6,973 440
อากาศ
665 593 1,258 91 2,489 2,393 4,882 276 377 284 661 37 3,531 3,270 6,801 404
รวมทั้งสิ้น
2,813
2,510
5,323
404
10,184
9,672
19,856
1,207
1,834
1,488
3,322
189
27
22
49
3
14,858
13,692
28,550
1,803

 

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แยกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แยกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2566 (อำเภอวานรนิวาาส)

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แยกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2566 (อำเภอคำตากล้า)

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แยกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2566 (อำเภอบ้านม่วง)

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แยกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2566 (อำเภออากาศอำนวย)

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แยกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2566 (โรงเรียนขนาดเล็ก)

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แยกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2566 (โรงเรียนขยายโอกาส)

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3