เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็น ประธานเปิดการประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่าย สถานศึกษาดงเหนือ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านน้ำจั้น อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงเหนือ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านน้ำจั้น อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โดยการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในศูนยเครือข่าย ฯ ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิด การรับฟังนโยบายและข้อราชการต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3